Процедурата за кандидатстване в Danube Strategic Project Fund е отворена

Отворена е процедурата за кандидатстване по Дунавския фонд за стратегически проекти (ДФСП) – Danube Strategic Project Fun (DSPF).

Това е нов инструмент, насочен към подпомагане на изпълнението на транснационални стратегически проекти, съобразени с целта на Стратегията на ЕС за Дунавския регион (EUSDR), със специфична добавена стойност на интерфейса между политиката на сближаване и политиката на разширяване/съседство.

Крайният срок за подаване на формулярите за кандидатстване е 15 февруари 2017 г. Заявленията трябва да бъдат изпратени по електронна поща до двамата координатори на EUSDR PA 3.

Пакетът с документи за кандидатстване за DSPF, заедно с Насоките за кандидатстване, може да бъде изтеглен за попълване и се състои от следните документи:

 • Насоки на DSPF за кандидати
 • Правила за допустимост на DSPF
 • Формуляр за кандидатстване по DSPF („А“ и „Б“)
 • Бюджетен план на проекта на DSPF
 • Формуляр за стратегически партньор на DSPF

Документи 1 и 2 са помощни документи за потенциалните кандидати за проекти по DSPF, за да се запознаят с инициативата, да определят дали това е правилният фонд за финансиране на планирания проект и да се запознаят със специфичните правила и задължения, приложими за бъдещите избрани водещи проекти по DSPF и проектни партньори.

Документи 3 и 4 формират документите за кандидатстване, които трябва да бъдат попълнени от кандидата (водещия партньор) в сътрудничество с партньорите по проекта и изпратени на координаторите на ПО 3.

В зависимост от вида на планирания проект по DSPF (А или Б) трябва да се попълни съответният формуляр за кандидатстване по DSPF. Бюджетният план на проекта по DSPF е един и същ и за двата вида проекти. И двата документа трябва да бъдат попълнени на английски език.

Документ 5 е Формуляр за стратегически партньори на DSPF, който може да се попълни за 1 – 3 стратегически партньори на DSPF, ако е приложимо.

Потенциалните кандидати трябва да изпратят попълнените документи за кандидатстване на координаторите на PA3 до 15 февруари 2017 г. в следния формат:

 • Формуляр за кандидатстване за DSPF („А“ или „Б“) като отворен файл във формат word
 • Формуляр за кандидатстване за DSPF („А“ или „Б“) като подписан сканиран файл (всички страници в PDF формат)
 • Бюджетен план на проекта на DSPF като отворен файл в Excel
 • Бюджетен план на проекта DSPF като подписан сканиран файл (всички страници в PDF)
 • Формуляр за стратегически партньор на DSPF (ако е приложимо, максимум 3) като подписано сканиране

Общ преглед на програмата

Транснационалната програма „Дунав“ (ТПД) е финансов инструмент със специфичен обхват и независим орган за вземане на решения. Програмата за развитие на селските райони подкрепя интеграцията на политиките в Дунав в избрани области съгласно регламентите за Регламента за общоприложимите разпоредби/Регламента за ЕФРР.

Стратегическата визия е „интеграция на политиките“ в конкретни области на действие под равнището на ЕС (без да се дублират усилията в интегрирането на политиките на ниво ЕС, например TEN-T) и над националното ниво.

Транснационален проектите следва да оказват влияние върху националните, регионалните и местните политики (движеща сила на политиката).
За да се постигне по-висока степен на териториална интеграция на много хетерогенния Дунав.

Програмата за транснационално сътрудничество ще действа като двигател на политиката, насочен към преодоляване на общите предизвикателства и нужди, произтичащи от специфични области на политиката.

Очаква се транснационалното сътрудничество да даде осезаеми резултати чрез разработване и практическо прилагането на политически рамки, инструменти и услуги. За тази цел програмата се стреми да насърчава конкретни пилотни инвестиции.

Настоящите нужди са свързани с въпросите за това как да се подобрят институционалните рамки за сътрудничество, как да се подобри качеството на политиките и тяхното изпълнение и как да се предоставят решения чрез интелигентни пилотни действия.

Успехът на изпълнението на програмата ще зависи от целенасочения подбор на най-подходящите интервенции и от по-нататъшното увеличаване на ефективността на административните процедури и намаляване на административната тежест за бенефициентите.

Приоритети и специфични цели на програмата

Програмата се основава на четири приоритета, които са от особено значение за региона на река Дунав. Те са допълнително разбити на специфични цели и отговарят на предизвикателствата в програмния район и нуждите или се основават на възможностите, установени в анализа, включен в програмата „Дунав“.

Проектите, които ще бъдат финансирани в рамките на програмата, ще трябва да бъдат насочени към един от следните приоритети специфичните цели, формулирани в рамките на всеки приоритет на програмата.

Приоритети и специфични цели на програмата

Програмна област

Програмната област обхваща девет държави-членки (Австрия, България, Хърватия, Чешката република, Унгария, Германия с две провинции Баден-Вюртемберг и Бавария, Румъния, Словакия и Словения) и пет държави, които не са членки на ЕС (Босна и Херцеговина, Република Молдова, Черна гора, Република Сърбия и Украйна с четири провинции: Чернивецка област, Ивано-Франковска област, Закарпатска област, Одеска област), състоящи се от 69 региона на ниво NUTS2.

map-danube-river-countries

В географско отношение районът на ДТП се припокрива с територията, обхваната от Стратегията на ЕС за Дунавския регион (EUSDR), включваща също така басейна на река Дунав и планинските райони (като Карпатите, Балканите и част от Алпите).

Това е реката с най-голям международен басейн в света. Районът съставлява една пета от територията на ЕС и е населен с приблизително 114 милиона души.

Разнообразието на природната среда със специфичен климат, социално-икономическите различия и културното многообразие на различните части на района могат да се възприемат като основни предизвикателства, но всъщност представляват важни възможности и неизползван потенциал.

Бюджет на програмата

Изпълнението на транснационалната програма „Дунав“ ще бъде подкрепено от Европейския съюз с отпуснати средства в размер на 231 924 597,00 EUR, които ще бъдат получени от три основни източника:

 • Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР – 202 095 405,00 EUR)
 • Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП – 19 829 192,00 EUR)
 • Европейски инструмент за съседство (ЕИСП) Молдова – 5 000 000,00 EUR, ЕИС Украйна – 5 000 000,00 EUR).

Тези суми ще бъдат допълнени от националните вноски на страните, участващи в програмата (с изключение на средствата за техническа помощ за ЕИС, които следват различна процедура).

Индивидуални проекти по приоритетни оси 1 – 4 ще получат подкрепа от Съюза в размер до 85 % от общите им допустими разходи. Разпределението на средствата от източниците на Съюза между приоритетните оси е следното:

Правна рамка

Транснационалната програма „Дунав“ е разработена, като се вземат предвид широкata политическа рамка, насочваща усилията за развитие на макрорегионално, национално и регионално ниво.

 • Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ – Документ, приет от Европейскata Комисията
 • Регламенти за структурните фондове:
  • Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския регионален фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарски фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета
  • Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и относно специфични разпоредби относно целта „Инвестиции за растеж и работни места“ и за отмяна на
  • Регламент (ЕО) № 1080/2006
  • Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно специфични разпоредби за подкрепата от Европейския фонд за регионално развитие за цел „Европейско териториално сътрудничество“.
 • Регламент за ИПП:
  • Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II)
  • Регламент (ЕС) № 447/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 2 май 2014 г. относно специфичните правила за прилагане на Регламент (ЕС) № 231/2014 на Съвета от
 • Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II)
  • РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 236/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 март 2014 г., Общ регламент за изпълнение за външнитедействия
 • Регламент за ЕИС:
  • ЧАСТ 1: ТРАНСНАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ДУНАВ
 • Наръчник на кандидатите – част 1 8
  • РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 232/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 март 2014 г. за създаване на Европейски инструмент за съседство
 • (ЕИС)
  • Регламент за ЕГТС:
  • Регламент (ЕС) № 1302/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1082/2006 относно европейската група териториално сътрудничество (ЕГТС) по отношение на изясняването, опростяването и подобряване на създаването и функционирането на такива групи
 • Стратегическа рамка:
 • Стратегията „Европа 2020“ се фокусира върху трите стълба на концепцията за растеж: интелигентен, устойчив и приобщаващ. Стратегията „ЕС 2020“ е инструмент за координиране на политиките на национално равнище и на равнище ЕС с цел създаване и развитие на равнище ЕС и да помогне на ЕС да стане най-конкурентоспособният икономика в света до 2020 г. Механизмът, необходим за постигането на горепосочените цели, включва националните програми за реформи, които съдържат целите, поставени на национално равнище за постигане на целите на „ЕС 2020“.
 • Териториалната програма на Европейския съюз 2020 – към приобщаване, Интелигентна и устойчива Европа на различните региони (ТП2020) има за цел да осигури стратегически насоки за териториално развитие, като се насърчава интеграцията на териториалните в рамките на различните политики на всички управленски равнища и да гарантира изпълнението на стратегията „Европа 2020“ в съответствие с териториалното сближаване принципи.
 • Стратегията „Югоизточна Европа 2020“ (ЮИЕ 2020) беше лансирана от участващите държави през 2011 г. като признание на факта, че тясното сътрудничество може да да ускори постигането на ключови цели в конкретна област на действие. Вдъхновени от Европа 2020, ЮИЕ 2020 преследва сходни цели, като взема предвид регионалните особености. Документът предоставя важни стратегически насоки за държавите членки от Западните Балкани за постигане на по-висока степен на сближаване с целите на стратегията „ЕС 2020“.
 • Стратегия на Европейския съюз за региона на река Дунав Съобщение от Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и до Съвета на ЕС Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – COM(2010) 715 окончателен

Други програмни документи и съответна информация

Освен това бяха отразени тематични рамки на политиката, за да се отговори по най-добрия начин на нуждите в дадени сектори. В резултат на това при разработването на програмата бяха взети предвид целите определени в конкретни тематични области, както следва (списъкът не е изчерпателен):

 • Рамкова директива за водите на ЕС (2000 г.)
 • ЧАСТ 1: ТРАНСНАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ДУНАВ
 • Наръчник на кандидатите – част 1 9
 • TEN-T „Свързване на Европа
 • Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие (2011 г.)
 • Приоритетни рамки за действие за НАТУРА 2000
 • Седма програма за действие на ЕС в областта на околната среда
 • Пакет за климата и енергетиката на ЕС
 • Планове за енергийна ефективност / планове за SET
 • МСП Small Business Act
 • Платформа на ЕС за интелигентна специализация
 • Дунавско партньорство за иновации
 • Европейско научноизследователско пространство, стратегически програми за научни изследвания, разработени в рамките на Съвместното
 • Инициативи за програмиране
 • Стратегия за иновации в областта на НИРД за Западните Балкани – WISE (изготвена съвместно със Световната банка / RCC за мониторинг на напредъка.

Структура на управление

Транснационалната програма „Дунав“ ще използва споделена система за управление, за да управлява, координира и контролира нейното изпълнение, което означава, че държавите партньори и Комисията ще бъдат отговорни за управлението и контрола на програмата.

Мониторинговият комитет (MC), състоящ се от представители на всеки участващ и избира проектите, които ще бъдат финансирани. Неговият е да гарантира качеството и ефективността на цялостната програма.

Управляващият орган (УО), подпомаган от Съвместния секретариат, чийто домакин е Министерството на националната икономика на Унгария, отговаря за цялостното изпълнение на програмата чрез изпълнение на функциите, определени в член 125 от Регламента за общоприложимите разпоредби, както и в член 23 от ЕТС Регламент.

Съвместният секретариат ще бъде централно звено за контакт за потенциалните кандидати за проекти и водещи партньори на избраните/изпълняващите се операции. Сертифициращият орган (СО) отговаря за изготвянето и представянето на сертифицирани отчети за разходите и заявления за плащане до Европейската комисия и получаване на плащания от ЕК.

УО използва получените от ЕК плащания за възстановяване на средства на водещите партньори в съответствие с член 132 от Регламента за общоприложимите разпоредби. Одитният орган (ОО) отговаря за осигуряването на извършването на одити в рамките на системите за управление и контрол и се основават на подходяща извадка от операции и на годишните отчети.

ОА ще бъде подпомаган от група одитори (ГО), състояща се от представители на отговорните органи на всяка държава партньор.

Всяка участваща държава ще създаде национални звена за контакт (НЗК), които да допълват транснационалните дейности на УО и СП и чрез включване на заинтересовани страни от националната на национално ниво, както и да допринасят за управлението на националната и транснационалната програма и да предоставяне на насоки и съвети на потенциални кандидати и партньори по проекти.

Водещите партньори (ВП), които се намират в една от държавите-членки на ЕС по Програмата за развитие на селските райони, ще бъдат определени от всички партньори, участващи в даден проект, за да изпълняват задачите, определени в член 13 от Регламента за ЕТС.

По-специално, ЗП поема отговорността за осигуряване на изпълнението на цялата операция, включително механизмите за възстановяване на суми неправомерно изплатени суми.

Всяка държава партньор ще определи контрольори, които да гарантират спазването на изискванията за разходите направени от партньорите по проекта, с правилата на Общността и националните правила, като извършват проверки по смисъла на член 23, параграф 4 от Регламента за ЕТС, както и на член 125, параграф 5 от Регламента за общоприложимите разпоредби, които обхващат административните, финансовите, техническите и физическите аспекти на операциите.

Контрольорите се назначават в съответствие с националните разпоредби на всяка държава партньор. Всеки държава, участваща в ППД, ще отговаря за проверките, извършвани в нейната територия и опазване на чистотата на водите на река Дунав.