Покана за предоставяне на начален капитал – SEED MONEY FACILITY CALL

На 2 октомври 2017 г. DTP обяви покана за представяне на предложения за Механизма за първоначално финансиране. Крайният срок за подаване на проектите за начални средства е 7 декември 2017 г.

Преди подаването на проекта кандидатите трябва да изпратят предложението на съответния координатор на приоритетната област на EUSDR, за да получат задължително подписаната декларация за съответствие.

В случай на Приоритетна област 5 – Рискове за околната среда, крайният срок за пристигане на информационния лист (експортиран в .pdf формат от системата eMS) е 13 ноември 2017 г.

Теми на PA 5 са:

За приоритетната област е от съществено значение да знаете какво е съдържанието на вашето предложение и какво ще бъде постигнато чрез бъдещия транснационален проект.

SEED MONEY FACILITY CALL

За да се запознаете с информацията, координацията на ПА би желала да получи експортен формат на (частично) попълнения формуляр от системата eMS. Разбираемо е, че до 13 ноември няма да са готови всички подробности (липсват напр. бюджетни въпроси, подходящи данни за партньорите или работния процес и т.н.), но основните цели и задачи на проекта трябва да са ясни. Тематичната насоченост не трябва да се променя впоследствие.

Приоритетна област 5 ще има нужда от поне 15 дни, за да прецени дали съдържанието на предложението съответства на дадените тематични теми или не, да вземе решение и да изпрати подписаната декларация за съответствие на водещия партньор на проекта.

Предлагаме ви да се свържете с координацията преди крайния срок или да изпратите концептуална бележка предварително. Нашето намерение е да окажем съдействие на всички кандидати за програмата, но то изисква и взаимно сътрудничество от страна на потенциалните партньори по проекта. Благодарим ви за интереса и ви пожелаваме успешно кандидатстване!

КАКВО Е МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАЧАЛЕН КАПИТАЛ?

Една от схемите за директна финансова подкрепа, които Транснационалната програма „Дунав“ (ТПД) предлага в подкрепа на Стратегията на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR) за постигане на нейните цели, е създаването на механизъм за първоначално финансиране, управляван пряко от Управляващия орган/Съвместния секретариат на ТПД (УО/СС).

Този инструмент има за цел да осигури подкрепа за разработването на сложни стратегически транснационални проекти в някоя от приоритетните области на EUSDR, независимо от финансовия инструмент, към който ще се насочи разработеният проект, независимо дали е национален, основен за ЕС, транснационален или трансграничен, или от друг публичен или частен инвеститор (като МФИ) или публично-частно партньорство.

Стартира първата покана за кандидатстване по Инструмента за първоначално финансиране на Програмата за развитие на селските райони

Инструментът за начални средства на Транснационалната програма „Дунав“ е фонд за подпомагане на разработването на проекти, допринасящи за изпълнението на стратегията на ЕС за Дунавския регион.

Проектните идеи ще бъдат субсидирани, за да достигнат определено ниво на зрялост и да се подготвят за по-късното им представяне в други европейски, национални или регионални програми за финансиране.

Тази фаза на развитие, финансирана от инструмента за първоначално финансиране, включва анализ на нуждите и предизвикателствата, които се адресират от основния проект, изготвяне на работен план за основния проект, създаване на партньорство, както и анализ на възможните инструменти за финансиране на основния проект.

Проектните инициативи, допринасящи за приоритетна област 1а – Корабоплаване по вътрешните водни пътища, трябва да са насочени към една от следните конкретни теми:

  • Подобряване на условията на плавателния път по река Дунав и нейните плавателни притоци
  • Модернизиране на флота за вътрешни водни пътища
  • Намаляване на административните бариери в корабоплаването по Дунав

Комитетът за наблюдение на транснационалната програма „Дунав“ ще избере максимум 3 проекта за всяка приоритетна област.

Максималният бюджет на един проект за начално финансиране е 50 000 EUR. Максималният размер на съфинансирането по програмата е до 85 % от общия бюджет, т.е. 42 500,00 EUR. Процентът на съфинансиране се прилага за всички партньори по проектите с начален капитал.

Максималната продължителност на проекта (изпълнение на дейностите по проекта) е 12 месеца.

Партньорите по проекта трябва да бъдат или правителствени органи, или международни организации, или частни организации с нестопанска цел. Частните предприятия не могат да участват в проектите за начален капитал.

Първата покана ще бъде отворена до 7 декември 2017 г. Моля, имайте предвид, че можем да гарантираме издаването на декларацията за съответствие, която ви е необходима за кандидатстване, само ако ни изпратите предложението си до 29 октомври 2017 г. (и ако са изпълнени всички останали критерии).

Ако имате някакви въпроси относно използването на инструмента за първоначално финансиране, моля, свържете се с вашите национални координатори и звена за контакт.