Дунав е най-замърсената река в Европа според ново глобално проучване

Широкообхватно глобално проучване определи Дунав като реката с най-висока концентрация на антибиотици в Европа и единствената най-замърсена река на континента.

По-рано тази седмица екип, ръководен от Университета на Йорк, разкри констатациите от мащабно международно проучване, първото от този мащаб, което оценява замърсяването с антибиотици на реки и водни пътища по целия свят – включително Сена, Темза, Меконг, Тибър и Дунав.

Екипът представи своите констатации по време на годишната среща в Хелзинки, Финландия, на Дружеството по екологична токсикология и химия (SETAC), екологична НПО и мозъчен тръст с офиси в Европа и САЩ.

65% от наблюдаваните обекти в света са замърсени с антибиотици

За да подчертаят ролята, която играят водните пътища в укрепването на антибиотичната резистентност на бактериите от околната среда, което представлява значителна заплаха за общественото здраве, изследователите тестваха повече от 700 места в 72 различни страни по света, за да определят концентрацията на 14 често използвани антибиотика .

Според резултатите от тях 65% от наблюдаваните обекти съдържат антибиотици, като концентрацията им понякога надвишава, както в случая с Бангладеш, безопасните нива до 300 пъти.

Открит в почти половината от местата, триметопримът, който се използва предимно за лечение на инфекции на пикочните пътища, е най-често срещаният антибиотик. И въпреки че най-високата концентрация на антибиотици е открита в Азия и Африка (включително Бангладеш, Кения, Гана, Пакистан и Нигерия), реките в Северна Америка и Европа също съобщават за тревожни нива на концентрация в някои наблюдавани места и промяна в климата на дунавския басейн.

Макар и фокусът да е върху чистотата на водата в река Дунав, от глобално значение е и чистотата на въздуха в Дунавския регион. Замърсеният въздух над град Русе (България) е известен проблем от десетилетия, замърсяван от индустриални производители в Рунъния.

Жителите на града използват в домовете си въздухопречистватели, но излизайки навън, както и при разходки край реката е предизвикателство как да се предпазят. Налични са портативни пречистватели на въздух и йонизатори с електростатична технология (негативни йони), които обаче са компромисно решение.

Дунав е най-замърсената река в Европа

Според това изследване Дунав е най-замърсената река с антибиотици в Европа. След като взеха проби от дунавски обекти в Австрия, изследователите откриха следи от до седем антибиотика, надвишаващи прага на безопасност.

Втората най-дълга река в Европа след Волга, Дунав има дължина повече от 2800 километра и минава от Германия през девет други страни от Централна и Източна Европа (Австрия, Словакия , Унгария , Хърватия, Сърбия, Румъния, България, Молдова и Украйна ), преди да приключи в Черно море. Освен това минава през редица големи столици в региона, включително Виена, Братислава, Будапеща и Белград.

„Широко разпространено замърсяване“ на реките по света

„Резултатите са доста впечатляващи и тревожни, демонстрирайки широко разпространеното замърсяване на речните системи по света с антибиотични съединения“, каза професор Алистър Боксал от Йоркския институт за устойчивост на околната среда .

Той добави: „Много учени и политици вече признават ролята на естествената среда в проблема с антимикробната резистентност. Нашите данни показват, че замърсяването на реките с антибиотици може да има важен принос“.

Според проучването местата, изложени на най-голям риск от замърсяване с антибиотици, са разположени в близост до системи за пречистване на отпадъчни води и сметища за отпадни води.

ICPDR за чистотата на река Дунав

Замърсяване на водите

Качеството на водата в басейна на река Дунав до голяма степен се влияе от вноса на замърсители – особено прекомерни хранителни вещества, органични материали и опасни вещества. Според Инвентаризацията на емисиите на ICPDR за 2002 г., която разглежда точкови и дифузни източници на замърсяване в целия басейн на река Дунав, общините и промишлеността са изпуснали по-малко замърсители, отколкото през предходните години.

Качеството на водите в басейна на река Дунав до голяма степен се влияе от вноса на замърсители, причинени от човешки и природни дейности – особено прекомерни хранителни вещества , органични материали и опасни вещества . 

Тази страница е обзорна статия за тях. Можете да намерите по-задълбочена информация на специални страници за конкретни форми на проблеми със замърсяването: Случайно замърсяване – Еутрофикация – Опасни вещества – Азот – Хранителни вещества – Органично замърсяване – Фосфор – Отпадъчни води.

Какво прави ICPDR

Предизвикателството на ICPDR е да създаде ефективна и управляема инвентаризация на емисиите, улесняваща мониторинга, сравнението и подобряването на екологичните показатели за използване от лицата, вземащи решения, и широката общественост.

Обществото придобива осведоменост и разбиране за емисиите в техните общности и гледа на програмите за докладване на емисиите като на надеждни и ценни източници на информация. Наличието на информация за инвентаризация на емисиите на уеб страницата на ICPDR ще предостави на обществеността инструмент за комуникация с индустрията и правителствата.

Инвентаризации на емисиите

Инвентаризациите на емисиите (общински, селскостопански и промишлени емисии в басейна на река Дунав) са бази данни, които съдържат основна информация за замърсяването и подкрепящи данни като използваните методи за измерване, вида на пречистването на отпадъчните води и очакваното намаляване на замърсяването.

Събирането на входящи данни трябва да се извършва по начин, който подкрепя всяко решение, свързано с емисиите. Необходимо е да се въведат строги критерии за качество в инвентаризациите на емисиите, за да се гарантира конкретно тяхната точност, пълнота, последователност и сравнимост.

Инвентаризация на емисиите за 2002 г

Инвентаризацията на емисиите от 2002 г. на ICPDR разглежда точкови и дифузни източници на замърсяване в целия басейн на река Дунав. Той не се ограничава до промишлени емисии, но надхвърля промишлените изпускания и разглежда емисиите в околната среда от други източници, включително селското стопанство и общинския сектор.

Факти и данни

  • Общините и промишлеността са изпуснали по-малко замърсители през 2002 г., отколкото през предходните години, благодарение на намаленото използване на замърсяващи производствени процеси, увеличените инвестиции от държавни и частни източници във водния сектор и по-високите ставки на таксите за замърсяване, които сега пряко засягат замърсителите.
  • През 2002 г. бяха представени доклади от австрийските власти за 240 общински пречиствателни станции за отпадъчни води и подобен брой промишлени пречиствателни станции за отпадъчни води, в сравнение със 79 общински и само 13 промишлени предприятия през 2000 г.
  • По същия начин Румъния регистрира емисии от 116 общински и 87 промишлени пречиствателни станции за отпадъчни води през 2002 г., в сравнение с 52 общински и 100 промишлени предприятия през 2000 г.

В почти всички страни в басейна на река Дунав обществеността има законово право да получава информация за всякакви замърсяващи емисии в техните местни общности и има безплатен достъп до данните за емисиите в националните регистри за изпускане и пренос на замърсители, благодарение на неотдавнашното подписване на правно обвързващ международен Киевски протокол от 2003 г.

Киевският протокол оказа значителен натиск за намаляване на замърсяването, тъй като компаниите не искат да бъдат идентифицирани като сред най-големите замърсители.

Други регистри на емисиите на замърсители включват Европейския регистър на емисиите на замърсители (EPER) , който стартира през февруари 2004 г. и докладва за 50 вещества, емитирани във въздуха и водата от 56 промишлени дейности. 

Една по-изчерпателна версия, Европейският регистър за изпускане и пренос на замърсители (PRTR) замени EPER през 2009 г. Първата му отчетна година беше 2007 г. Европейският PRTR ще предоставя информация за изпусканията на замърсители Европейският PRTR ще докладва за повече от 91 вещества, изпуснати в въздух, вода и земя от 65 дейности, от конкретни индустриални съоръжения и по държави.

Редица други организации и проекти са ангажирани за опазване на чистотата на река Дунав, като част от световното културно и природно наследство с обекти под егидата на ЮНЕСКО, в т.ч. Routes4U, Danube Strategic Project Fund,

4 предимства на чистата околна среда за вашето благополучие

Вашата среда, както у дома, така и на работното място, играе изключително важна роля за вашето физическо и психическо здраве, както и за цялостното ви благосъстояние , много повече, отколкото някога сте й приписвали.

Мръсната или непривлекателна среда не само причинява инфекции или отблъскване, но също така разрушава вашия емоционален контрол и психическа стабилност. От друга страна, чистата околна среда улеснява стабилното здраве и спомага за изграждането на стабилно благосъстояние.

Има две основни страни на чистата околна среда. Едното включва премахване на мръсотия и мръсотия, докато другото е свързано с подредеността, поставянето на всеки един предмет на законното му и подходящо място по всяко време.

Много проучвания свързват чистата среда със здравословния и щастлив живот. Така че, въпреки все по-израждащите се опасности за околната среда, за всеки, който познава предимствата на чистата околна среда, създаването на такава става задължително. Задача, която трябва да се изпълни на всяка цена.

Нека видим някои от предимствата на поддържането на чиста околна среда.

1. Живот без инфекции

Безспорно микробите и другите вредни микроорганизми виреят в мръсотията. И инфекциите вървят ръка за ръка с микробите и техните роднини. Но след като вашата среда е чиста: измита, дезинфекцирана и санирана, вие сте сигурни в живот без инфекции. Което означава, че при избора на продукта, който да използвате за подпомагане на чистотата, трябва да сте внимателни.

Уверете се, че сте избрали такъв с нулев токсичен остатък.

По думите на Леми Шайн , по-доброто почистване започва с по-добър почистващ препарат. Знаете, един добър продукт ще елиминира миризмата, причиняваща натрупване в дома, ще дезодорира офиса или дома и ще премахне петна от уредите, без да разяжда външното им покритие. 

2. Повишено самочувствие

Удовлетворението от вашата среда автоматично повишава вашето самочувствие. Истината е, че е малко вероятно лесно да знаете източника на тази необикновена самоувереност, освен ако не отделите време за размисъл. Но със сигурност ще го усетите в себе си. Сигурен си, че го имаш. Знаеш, че си супер уверен.

Това може да се случи, ако сте в стая с ярка светлина, както естествена, така и изкуствена. Освен това, този вид среда може да помогне за подобряване на депресията и тревожността.

Това означава, че винаги ще сте в правилното настроение; без депресия, без тревожност.

3. По-висока производителност

Когато средата ви е чиста, спретната и приятна, това ви превръща във вечно щастлив човек. Всички негативни емоции са прогонени и вашата креативност някак се преражда. Това се изразява в стабилно благополучие и неизменно се отразява на вашата продуктивност. 

Щастливите хора са супер продуктивни хора.

4. Чувство за коректност

Чистата околна среда затруднява хората просто да оставят нещата да лежат наоколо или да изхвърлят отпадъци. Не става въпрос само за вас. По-скоро е положително заразно. Всички около вас са повлияни.

С други думи, чистата околна среда влияе положително на вашето поведение и ви дава причини и стимул да действате, за да я поддържате винаги чиста. И в крайна сметка управлявате пространството си по-добре, отколкото можете да си представите.

Сигурно сте забелязали също, че хората не са склонни да изхвърлят или разхвърлят място, което е чисто и спретнато, докато с нетърпение помагат на мръсната среда да се изроди.

И накрая, вашето благополучие е нежно многоцветно цвете; заслужава вашето внимание.  Поддържайте околната среда винаги чиста и подредена и се наслаждавайте на живота пълноценно.

5. Туризъм

Чистотата на природата, в т.ч. на въздуха и на водата е предпоставка за здравословен живот, както и за повишаване на условията за туризъм в региона, както и за опазване на световното природно и културно наследство в редиона.

Актуаният статус на качество на въздуха и водата в даден регион можете да следите в мобилно приложение на своя смартфон, смарт часовник, таблет или друг устройство.